รายชื่อผู้แทน

 

ผู้แทนจำหน่ายนามบริษัท

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองรัศมี ซัพพลาย
2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท ไพโอเนียร์ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเด็นพาร์ทแอนทูล
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญรินทร์ เมดิคอล
6. บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัสมิน เทคโนโลยี
8. บริษัท คราวน์ ไอเทค จำกัด
9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเท็ม เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
10. บริษัท บลูแมกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
11. บริษัท พี ซี เดนท์ เซอร์วิส
12. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท เอสพีแอล กรุ้ป จำกัด
14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เด็นท์ พาร์ทแอนด์ทูล
15. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นวาย เมดไลน์

ผู้แทนจำหน่ายนามบุคคล

1. คุณ วาสนา แย้มชมชื่น
2. คุณ จงจินต์ สุทธยดิลก
3. คุณ ชิชา เจริญเหล่าศิริ
4. คุณ ฉมามาศ แสงสินธ์ุ
5. คุณ วรรณดี รักษ์ชูชื่น
6. คุณ พลังมังกร ขันติไพศาลสกุล